Μία ενδιαφέρουσα εφαρμογή που αφορά σε θέματα Χημείας