Ασκήσεις στις δευτερεύουσες ενδοιαστικές προτάσεις

Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των ενδοιαστικών προτάσεων και να δηλωθεί τι εκφράζουν: Κλέαρχος οὐκ ἤθελε ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιόν κέρας φοβούμενος μὴ κυκλωθείη. α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση i) η πρόταση δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι το φοβερό ή το ανεπιθύμητο. ii) το υποκείμενο της κύριας πρότασης φοβάται μήπως δε γίνει […]

Δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις

Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των ειδικών προτάσεων Οἶδα ὅτι Κῦρος νομίζει ἀδικεῖσθαι ὑφ’ ἡμῶν. α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση Μηδέ ὑμᾶς λανθανέτω τοῦτο, ὅτι νῦν αἵρεσίς ἐστιν ὑμῖν. α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση Δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν ἰσχυρῷ χειμῶνι τὸ κινεῖσθαι παρέχει θερμοκρασίαν τινά. α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση Πυνθάνομαι ὅτι […]

Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις

Να αναγνωριστεί το είδος των επιρρηματικών προτάσεων   Ἐπεὶ δὲ ἀπορία πολλὴ ἦν, διελέγοντο περὶ σπουδῶν. α) αιτιολογική, β) τελική, γ) συμπερασματική, δ) εναντιωματική, ε) παραχωρητική Οἱ μὲν ἐπὶ τοῦτ’ ἐχειροτονήθησαν, ἵνα κακῶς ὑμᾶς ποιήσειαν. α) αιτιολογική, β) τελική, γ) συμπερασματική, δ) εναντιωματική, ε) παραχωρητική Εἰ καὶ πατὴρ ἐβούλετο ὑπομένειν, τοὺς φίλους ἂν οἴεσθε ἐπιτρέπειν […]