Ταχύτητα

Πως ορίζουμε τη ταχύτητα ενός σώματος ;
Η ταχύτητα ενός σώματος δείχνει το πόσο γρήγορα ή αργά κινείται ένα σώμα.
Σχετίζεται με τη μετατόπιση του σώματος αλλά και με το χρόνο που χρειάζεται για να
γίνει αυτή η μετατόπιση.
Μέση ταχύτητα ενός σώματος ονομάζουμε το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που
διένυσε ένα σώμα σε κάποιο χρονικό διάστημα προς το χρονικό διάστημα που έγινε
αυτή η διαδρομή.