Το ημερολὁγιο ενὁς σπασἱκλα

Το αγαπημἐνο μου βιβλἱο εἱναι το ημερολὀγιο ενὁς σπασἱκλα. Υπἀρχουν διἁφορα τεὑχη τα οποἱα αναφἑρονται για τη ζωἠ του Γκρἑγκορι Χἑφλι ενὁς παιδιοὑ που πἁει γυμνἀσιο κι ἐχει ἀλλα δὑο αδἐρφια καθὡς κι ἑναν κολλητὁ τον Ρἁουλι. Μερικἀ απὁ τα τεὑχη που ἐχουν κυκλοφορἠσει εἱναι τα Χρονικἀ του Γκρἑγκορι Χἑφλι, Η Τρελἠ γκαντεμιἁ, Η σκληρἡ αλἡθεια και πολλἁ ἁλλα.

Σε αυτὁ το βιβλἱο θα δεἰτε μερικἐς στιγμἐς απὀ τη ζωἠ του Γκρἐγκορι.  Επἱσης, θα σας πω και την περἱληψη του βιβλἰου.  Ο Γκρἑγκορι λἐει ὁτι μἱα μἑρα θα γἱνει διἀσημος αλλἀ ακὀμα εἰναι στο γυμνἁσιο με ἑνα μάτσο ''βλαμμἑνους'' και μικροκαμωμἑνα πιτσιρἰκια να μοιρἁζονται τους διαδρὀμους του σχολεἱου με μαντραχλἀδες οι οποἱοι κιὁλας ἑχουν αρχἱσει να ξυρἱζονται.

Τἑλος, αυτὁ το βιβλἱο μου αρἐσει γιατἰ ἑχει πολλἑς αστεἰες στιγμἐς και περιπἐτεια.

Leave a Reply