PROJECT Β TETΡΑΜΗΝΟΥ /// ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (μέχρι 5 Απριλίου)

Στον ακόλουθο πίνακα να αναγνωριστούν από γραμματική άποψη (πρόσωπο, αριθμός, έγκλιση, χρόνος, φωνή) οι εξής ρηματικοί τύποι: εἶπον, εἴη, ξυνέφερε, γένηται   ρημ.  τύπος                             πρόσωπο                 αριθμός                  έγκλιση   […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 22

  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 22 Πρωτότυπο Κείμενο Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵ ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετάφραση Την επομένη ανήγγειλαν οι πρέσβεις τους όρους με […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 18

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 18 Πρωτότυπο Κείμενο Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ΄ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. Μετάφραση Ο Λύσανδρος έστειλε στους Εφόρους μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, εξόριστο από την Αθήνα, για να αναγγείλουν ότι απάντησε στον Θηραμένη ότι εκείνοι είναι […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 19

Πρωτότυπο Κείμενο Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Μετάφραση Ο […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 20

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 20 Πρωτότυπο Κείμενο Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 16

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 16 Πρωτότυπο Κείμενο Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 18

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 18 Πρωτότυπο Κείμενο Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ΄ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. Μετάφραση Ο Λύσανδρος έστειλε στους Εφόρους μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, εξόριστο από την Αθήνα, για να αναγγείλουν ότι απάντησε στον Θηραμένη ότι εκείνοι είναι […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 17

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 17 Πρωτότυπο Κείμενο Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι͵ εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵ ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. Μετάφραση Όταν γύρισε τον τέταρτο μήνα ανακοίνωσε στην Εκκλησία […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 1

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 1 Πρωτότυπο Κείμενο Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. Οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Μετάφραση Αφού (ο Λύσανδρος) ρύθμισε τα […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 3

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 3 Πρωτότυπο Κείμενο Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά͵ καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν͵ ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ΄ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη͵ οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες͵ ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς͵ πείσεσθαι νομίζοντες οἷα […]