Είδη Αορίστου

  Υπάρχουν οι εξής καταλήξεις αορίστου στα ομαλά ρήματα: -σα : ενεργητ. α’ ἔλυ-σα (του ρ. λύω) -α : » α’ άσιγμος ἔμειν-α (του ρ. μένω) -ον : » β’ ἔβαλ-ον (του ρ. βάλλω) -σάμην : μέσος α’ ἐλυ-σάμην (του ρ. λύομαι) -άμην : » α’ άσιγμος ἐστειλ-άμην (του ρ. στέλλομαι) -όμην : » β’ […]