Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 22

  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 22 Πρωτότυπο Κείμενο Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵ ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετάφραση Την επομένη ανήγγειλαν οι πρέσβεις τους όρους με […]