Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 20

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 20 Πρωτότυπο Κείμενο Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι […]