Το πληκτρολόγιο στα γρήγορα

Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων

Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο μπορούν να χωριστούν σε διάφορες ομάδες, με βάση τη λειτουργία τους:
  • Πλήκτρα πληκτρολόγησης (αλφαριθμητικά). Τα πλήκτρα αυτά περιλαμβάνουν τα ίδια πλήκτρα γραμμάτων, αριθμών, στίξης και συμβόλων με μια παραδοσιακή γραφομηχανή.
  • Πλήκτρα ελέγχου. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Τα πλήκτρα ελέγχου που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι τα Ctrl, Alt, το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows
    Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows

    και το πλήκτρο Esc.

  • Πλήκτρα λειτουργιών. Τα πλήκτρα λειτουργιών χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Έχουν την ετικέτα F1, F2, F3 και ούτω καθεξής, μέχρι το F12. Η λειτουργικότητα αυτών των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα.
  • Πλήκτρα περιήγησης. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση σε έγγραφα ή ιστοσελίδες και την επεξεργασία κειμένου. Περιλαμβάνουν τα πλήκτρα με τα βέλη, τα πλήκτρα Home, End, Page Up, Page Down, Delete και Insert.
  • Αριθμητικό πληκτρολόγιο. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμεύει στη γρήγορη εισαγωγή αριθμών. Τα πλήκτρα είναι ομαδοποιημένα σε ένα τμήμα που μοιάζει με συμβατική αριθμομηχανή ή αθροιστική μηχανή.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόπος διάταξης των πλήκτρων σε ένα τυπικό πληκτρολόγιο. Η διάταξη του δικού σας πληκτρολογίου μπορεί να διαφέρει.

https://msegceporticoprodassets.blob.core.windows.net/asset-blobs/11841_el-gr_2