Στο εργαστήριο του Faraday

Αφού επισκεφθείτε τα παρακάτω, γράψτε τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας!

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physicshttp://

photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8576

Εικονικό εργαστήριο σχετικό την επίδραση του ηλεκτρομαγνήτη στην πυξίδα από το πανεπιστήμιο του Colorado

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics

Εικονικό εργαστήριο σχετικό την ανακάλυψη του Faraday και πειραματισμός με βάση τα φύλλα εργασίας.

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_el.html

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=faraday&locale=el

Έπειτα κατευθυνθείτε στον τοίχο της κυψέλης σας και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας