Άσκηση

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα τηρώντας την σειρά εκτέλεσης των πράξεων.

Αριθμητικές πράξεις Αποτελέσματα
4+3*2
2**2+3/2-2*3
4+3*2/2

 

Σημείωση: Σε κάθε έκφραση στην οποία υπάρχουν αριθμητικοί τελεστές ακολουθείται μια
προσδιορισμένη ιεραρχία πράξεων, που είναι:
1. Ύψωση σε δύναμη.
2. Πολλαπλασιασμός, διαίρεση, υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης.
3. Πρόσθεση, αφαίρεση.

Leave a Reply