Σύνθετη δομή επιλογής if…else

Αν, ανάλογα με την αποτίμηση μιας συνθήκης, θέλουμε να εκτελεστούν διαφορετικές ακολουθίες εντολών, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δομή επιλογής if…else (AN…ΑΛΛΙΩΣ).

Αν ισχύει η συνθήκη (έχει τιμή TRUE), θα εκτελεστεί η Α ομάδα εντολών της if, αλλιώς (αν δεν ισχύει-έχει τιμή FALSE), θα εκτελεστεί η Β ομάδα εντολών της else.

Η εντολή ελέγχου if …. else συντάσσεται:

if <συνθήκη ελέγχου>:
#εντολές που θα εκτελεσθούν, αν η συνθήκη ελέγχου είναι αληθής
else:
#εντολές που θα εκτελεσθούν αν η συνθήκη ελέγχου είναι ψευδής

Leave a Reply