Ελληνικά

Το Νέρο

Το νερό δεν αποτελεί εμπόρευμα, αλλά κοινό αγαθό, και πρόκειται για πεπερασμένο πόρο που πρέπει να προστατεύεται και να χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο, από την άποψη τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας. Τελεί, ωστόσο, υπό την πίεση ποικίλων χρήσεων σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η ενέργεια. Το 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε το προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ποιοτικού νερού για κάθε θεμιτή χρήση μέσω της καλύτερης εφαρμογής της υφιστάμενης πολιτικής της ΕΕ για τα ύδατα, της ενσωμάτωσης των στόχων της πολιτικής για τα ύδατα σε άλλους τομείς πολιτικής, και της συμπλήρωσης κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο. Προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη λογαριασμών υδάτων και στόχων όσον αφορά την αποδοτική χρήση του νερού, καθώς και την ανάπτυξη προτύπων της ΕΕ για την επαναχρησιμοποίηση νερού.

Αφήστε μια απάντηση