Συμμετρία εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης

Συναρτήσεις       f(x)=a^x      και    g(x)=log_ax

Leave a Reply