Απόλυτη τιμή

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Leave a Reply