Tag: y=ax+b

Η εξίσωση y=αx+β

Ο ρόλος των συντελεστών α , β  στην εξίσωση y=αx+β