Εκσφαλμάτωση λογικού λάθους σε πρόγραμμα για παραγοντικό που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα

Το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό ν, υπολογίζει μέσω συνάρτησης το παραγοντικό του και το εμφανίζει.

Επισημαίνεται ότι το παραγοντικό του αριθμού ν συμβολίζεται με ν! και υπολογίζεται ως εξής:
ν!=1x2x . . . x ν.
Π.χ. 4!=1 x 2 x 3 x 4=24

Πρόγραμμα για το παραγοντικό

i) Εκτελέστε το πρόγραμμα στον διερμηνευτή για την τιμή εισόδου 4.

ii) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.

Leave a Reply