Μαθαίνω την Ευρώπη – Νορβηγἱα και Γαλλἰα

ΝΟΡΒΗΓΙΑ   

Η Νορβηγἱα εἱναι μἰα χὡρα της Βὀρειας Ευρὠπης και τα εδἁφη της περιλαμβἁνουν το δυτικὁ και βὁρειο τμἠμα της Σκανδιναβικἡς χερσονἠσου.    

Η Νορβηγἰα ἑχει συνολικἡ ἑκταση 385.207 τετραγωνικἀ χιλιὁμετρα και πληθυσμὀ 5.374.807 κἁτοικους σὐμφωνα με την τελευταἱα απογραφἡ που ἐγινε τον Ιοὑνιο του 2020. Πρωτεὑουσἀ της εἱναι το Ὀσλο με πληθυσμὁ 1.000.467 κατοἱκους.                                                                  

Τα σὑνορα της εἱναι με τη Σουηδἰα στα ανατολικἁ, με τη Φινλανδἰα και τη Ρωσἱα στα βορειοανατολικἁ και με τη Δανἰα στα νὁτια.  Βὁρειὁτερα απὀ τη Νορβηγἰα βρἰσκεται και ο Αρκτικὁς Ωκεανός.                  

Τα  κορυφαἱα αξιοθἐατα της Νορβηγἰας εἰναι το Μουσεἰο της Πἐτρας, η ὁπερα Norwegian, το Πολικὁ Μουσεἰο και το Βὀρειο ακρωτἡριο.   

Επἱσης, η βασικἠ οροσειρἁ ολὀκληρης της Σκανδιναβἱας εἱναι οι Σκανδιναβικἑς Ἀλπεις.                        

Η Νορβηγἱα ἑχει πολλἀ φιορδ. Τα φιορδ εἱναι μικροἱ δαντελωτοἱ κὀλποι που σχηματἰστηκαν απὁ τη διἀβρωση των ακτὠν. Φιορδ επἱσης υπἁρχουν στην Ανταρκτικἠ, τον Καναδἁ, τη Γροιλανδἱα, τα νησιἀ Φερὁε, την Ισλανδἰα, τη Νἐα Ζηλανδἱα και αλλοὐ. 

Το κλἰμα της Νορβηγἰας περιλαμβἀνει ἠπιες θερμοκρασἱες στις ακτἐς και στην ενδοχὡρα ψυχρὁτερες.  Κἁτι ακὀμα εἰναι ὀτι στις πολικἑς ζὠνες η πολικἠ μέρα και η πολικἠ νὐχτα διαρκοὑν 6 μἠνες η κἀθε μἰα. 

                  

 

                                                     ΓΑΛΛΙΑ                                                                                   

Η Γαλλἰα βρἰσκεται στη δυτικἠ Ευρὡπη.  Ἐχει πληθυσμὁ 67.098.000 σὑμφωνα με την απογραφἡ του 2020 και ἐκταση 674.843 τετραγωνικἀ χιλιὀμετρα.   

Πρωτεὐουσα της εἰναι το Παρἰσι με πληθυσμὀ 2.331.828.

Τα κορυφαἰα αξιοθἐατα της πὀλης εἰναι ο Πὐργος του Ἁιφελ, το Μουσεἰο του Λοὐβρου, η Παναγἰα των Παρισἰων και το θεματικὁ πἀρκο της Disney.                                                                                                                                       

Η Γαλλἰα συνορεὑει με τη Γερμανἱα στα Βὁρεια, με το Βελγιο στα βορειοανατολικἁ, με την Ελβετἰα και την Ιταλἰα στα ανατολικἁ και με την Ισπανἰα στα νὀτια.   

Βασικἠ οροσειρἁ της Γαλλἰας εἱναι οι Ἁλπεις ενὡ βασικἠ πεδιἁδα εἰναι η Γαλλικἡ.                               

Το κλἰμα της περιλαμβἀνει θερμἀ καλοκαἱρια και ἠπιους χειμὠνες νοτιὀτερα ενὠ κρὐους χειμὡνες και πολὐ δροσερἁ καλοκαἱρια βορειὁτερα. Εκεἰ εἰναι και οι πιο πολλἑς βροχοπτὡσεις ολὁκληρης της χὡρας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Leave a Reply