ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ /// Κεφάλαιο 4. παρ. 18-23

Κεφάλαιο 4. παρ. 18-23 https://arxaia.gr/chapter/view/58 [4.18] Ταῦτα δ’ εἰπὼν καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους, ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μέν», ἔφη, «ἡμεῖς, νίκη δ’ ὑμῖν ἔσται ἑπομένοις, ἐμοὶ μέντοι θάνατος, ὥς γέ μοι δοκεῖ». <18>Αφού […]

Κεφάλαιο 4 Κείμενο από μετάφραση (Παράγραφοι 1-4)

  Κεφάλαιο 4 Κείμενο από μετάφραση (Παράγραφοι 1-4)   filologikigonia.gr/ekpaidefsi/defterovathmia-ekpaidefsi/lykeio/107-a-lykeiou/arxaia/theoria/608-ksenofontas-llinika-analysi     Μετά το θάνατο του Θηραμένη, τίποτα δεν εμπόδιζε πλέον τους Τριάκοντα να κυβερνήσουν τυραννικά και χωρίς φόβο. Εξέδωσαν λοιπόν διαταγή με την οποία απαγορευόταν στους πολίτες που δε συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο των τριών χιλιάδων ολιγαρχικών να εισέρχονται στην Αθήνα. Μάλιστα τους έδιωχναν από […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 50

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 50 https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/archaia-ellinika-a-likeiou/xenofontas/xenofon-ellinika-kefalaio-2-paragrafos-4/ Πρωτότυπο Κείμενο Ὡς δ΄ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο͵ καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα͵ γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵ καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 51

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 51 https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/archaia-ellinika-a-likeiou/xenofontas/xenofon-ellinika-kefalaio-2-paragrafos-4/ Πρωτότυπο Κείμενο Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· «Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἒστι δὲ ἐν τοῖς […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 52

https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/archaia-ellinika-a-likeiou/xenofontas/xenofon-ellinika-kefalaio-2-paragrafos-4/ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 52 Πρωτότυπο Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα͵ μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 53

https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/archaia-ellinika-a-likeiou/xenofontas/xenofon-ellinika-kefalaio-2-paragrafos-4/ Πρωτότυπο Κείμενο Καὶ τοῦτο μέν͵ ἔφη͵ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός͵ ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν μέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυμάζω͵ εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 54

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 54 https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/archaia-ellinika-a-likeiou/xenofontas/xenofon-ellinika-kefalaio-2-paragrafos-4/ Πρωτότυπο Κείμενο Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵ ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· Μετάφραση Ύστερα από αυτό ο κήρυκας των τριάκοντα διέταξε τους έντεκα (να συλλάβουν) τον Θηραμένη. […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 55

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 55 https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/archaia-ellinika-a-likeiou/xenofontas/xenofon-ellinika-kefalaio-2-paragrafos-4/ Πρωτότυπο Κείμενο «Παραδίδομεν ὑμῖν͵ ἔφη͵ Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον· ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε. Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 3. Παράγραφος 56

https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/archaia-ellinika-a-likeiou/xenofontas/xenofon-ellinika-kefalaio-2-paragrafos-4/ Πρωτότυπο Κείμενο Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο͵ εἰ μὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· «Ἂν δὲ σιωπῶ͵ οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰμώξομαι;» Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε͵ τὸ λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν […]

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 23

Πρωτότυπο Κείμενο Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ͵ νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μετάφραση Μετά από αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν και γκρέμιζαν τα τείχη με πολλή προθυμία με τη συνοδεία […]