Η δικτατορία του Μεταξά στις εφημερίδες και στην Βουλή

Διαβάστε προσεχτικά τους τίτλους των εφημερίδων και βρείτε την αιτία της δικτατορίας (σύμφωνα με τις εφημερίδες). Ποια είναι η πρόθεση των εφημερίδων; Διαβάστε την παρακάτω ομιλία και γράψτε πως ερμηνεύεται η στήριξη που προσέφεραν τα κόμματα στον Μεταξά.

Ομιλία του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Βάσου Στεφανόπουλου, κατά την συνεδρίαση της Βουλής στις 29 Απριλίου του 1936.

Ο βουλευτής Ηλείας, Βάσος Στεφανόπουλος, στη συνεδρίαση της Βουλής της 29ης Απριλίου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«…χθες ακόμη εις μίαν μακράν και ολονύκτιον συνεδρίασιν ηναγκάσθημεν να κηρύξωμεν την χρεωκοπίαν του λεγομένου Κοινοβουλευτισμού. Είδομεν το θέαμα ενός κόμματος, το οποίον ο λαός επλούτισε με 120 βουλευτάς και ενός άλλου με 80 και ενός άλλου με 40 να μη δύναται κανέν εξ αυτών αλλ’ ούτε, δυστυχώς, όλα μαζί να δώσωμεν Κυβέρνησιν εις τον τόπον … Και εκαλέσαμεν τον αξιότιμον Αρχηγόν των Ελευθεροφρόνων. Αρχηγόν κατά πάντα βεβαίως άξιον τιμής … αλλ’ αρχηγόν εξ [6] συναδέλφων εις την Βουλή ταύτην … και τα 240 ΝΑΙ, τα οποία εξεφώνησαν εις την αίθουσαν ημών εις την ψήφον εμπιστοσύνης, ήσαν 240 υπογραφαί κάτωθι της τρομεράς διαπιστώσεως ότι εχρεωκοπήσαμεν ως Κοινοβουλευτισμός, εξεπέσαμεν ως Συνέλευσις, εχάσαμεν την συνείδησιν του προορισμού μας ως Εθνική Κυριαρχία. Και έτι πλέον, κύριοι Βουλευταί. Εχάσαμεν ίσως και τον ψυχικόν σύνδεσμον προς τον λαόν, τον οποίον ενετάλημεν να κυβερνήσωμεν. Διότι τι είδους ψυχικός σύνδεσμος είναι δυνατόν να διατηρηθή όταν ο μεν λαός φωνάζει, δεν θέλω να με κυβερνήση ο κ. Μεταξάς, ημείς δε αδιαφορούντες προς την κραυγήν ταύτην, απαντώμεν: Και όμως θα σε κυβερνήση ο Μεταξάς…» . Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ΙΕ ', σ. 378.

 

Leave a Reply