Η εξίσωση y=αx+β

Ο ρόλος των συντελεστών α , β  στην εξίσωση y=αx+β

Leave a Reply