Τριγωνομετρική συνάρτηση

Η συνάρτηση    f(x)=ημx

Βασική τριγωνομετρική ταυτότητα

 ημ^2x+συν^2x=1

Ορισμός υπερβολής

Ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της υπερβολής;

Ορισμός παραβολής

Ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της παραβολής;

Ορισμός έλλειψης

Ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της έλλειψης;

Συμμετρία εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης

Συναρτήσεις       f(x)=a^x      και    g(x)=log_ax

Η εξίσωση y=αx+β

Ο ρόλος των συντελεστών α , β  στην εξίσωση y=αx+β

Κριτήριο παραλληλίας

Πότε δυο ευθείες τέμνονται ;

Πότε είναι παράλληλες ;

Παράλληλη ευθεία από σημείο

Κατασκευή παράλληλης ευθείας από σημείο εκτός αυτής :

Διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου

Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα :