Δημιουργία διαγράμματος ροής για αλγόριθμο που περιλαμβάνει τη δομή επανάληψης ΟΣΟ

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Ασκηση1

χ <- 5

ψ <- 7

ζ <- 0

ΟΣΟ ψ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

   ΑΝ ψ mod 2 = 1 ΤΟΤΕ

      ζ <- ζ + χ

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

   χ <- χ*2

   ψ <- ψ div 2

   ΓΡΑΨΕ χ, ψ, ζ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ζ

ΤΕΛΟΣ Ασκηση1

 

Τί θα εμφανίσει στην οθόνη του υπολογιστή ο αλγόριθμος κατά την εκτέλεσή του;

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.