Άσκηση από τράπεζα θεμάτων για κεφ. 1.2 Κατανόηση προβλήματος και 1.4 Καθορισμό απαιτήσεων

Πρόκειται για το πρώτο μέρος του θέματος #27109 της τράπεζας.

Α) Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν επιλέγοντας μία από τις παρακάτω. (Δίδεται μία παραπάνω).

Η …1… ενός προβλήματος αποτελεί …2… δύο παραγόντων, της σωστής …3… εκ μέρους του δημιουργού του και της αντίστοιχα σωστής …4… από τη …5… εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει. {επίλυση, κατανόηση, συνάρτηση, πλευρά, ερμηνείας, διατύπωσης}

 

Β) Να αντιστοιχίσετε τους τρεις σωστούς όρους της στήλης Α με τις σωστές περιγραφές της στήλης Β και με τη σωστή σειρά

Τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι τρία:

Α Β
1 Ανάλυση Απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων

και των ζητούμενων του προβλήματος

2 Κατανόηση Το   αρχικό   πρόβλημα   διασπάται   σε   άλλα    επί μέρους

απλούστερα προβλήματα

3 Επίλυση Συντίθενται οι επιμέρους λύσεις σε μία συνολική

 

Γ) Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν:

Η σωστή επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει τον επακριβή προσδιορισμό των

...1... που παρέχει το πρόβλημα. Απαιτεί επίσης την λεπτομερειακή καταγραφή των

…2... που αναμένονται σαν αποτελέσματα της επίλυσης του προβλήματος.