Έννοιες κλειδιά

 • Επιστημονική θεωρία
 • Ανοικτή Εκπαίδευση
 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Μάθηση
 • Διδασκαλία
 • Τεχνολογικές θέσεις μιας θεωρίας
 • Επιστημονική της Αγωγής
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Γνωστικά Επιστημονικά πεδία
 • Μεταφορά/Μεταβίβαση της γνώσης

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα του Κεφαλαίου

Μόλις μελετήσετε το κεφάλαιο αυτό, θα είστε σε θέση να:

 • Αναφέρετε τους λόγους για του οποίους δεν αναπτύχθηκε νωρίτερα μια σαφής επιστημονική θεωρία για την ΑεξΑΕ
 • Γνωρίζεται τα προβλήματα που έφερε ο όρος «ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση»
 • Κατανοήσετε ότι δεν υπάρχει «μεταφορά της γνώσης», ούτε «μετάβαση της γνώσης», αλλά η γνώση είναι προϊόν που ανακαλύπτεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο
 • Αναφέρετε τις δυο ακαδημαϊκές συντεταγμένες που ορίζουν το επιστημονικό πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Επισημάνετε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστημονικού πεδίου της Εεξ ΑΕ
 • Ορίζεται τα στοιχεία που συνθέτουν μια εκπαιδευτική θεωρία με βάση τις ερμηνείες του (Γεώργιος, 1990)
 • Αναφέρετε τα στοιχεία και τις προσπέσεις μια θεωρίας (κατά Γ. Δήμου) ως να θεμελιώνετε κατάλογο τρόπο μια πρώτης χάρτα για μια θεωρία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Να αναφέρετε γιατί και πώς η θεωρία για την ΑεξΑΕ
 • Είναι αληθής
 • Πληροφορεί
 • Είναι σαφής
 • Είναι της μορφής «εάν αυτό τότε εκείνο»
 • Είναι απαλλαγμένη από κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες και αξίες