7ο εργαστήριο

Απολογισμός - Αναστοχασμός

Οι μαθητές/τριες στο τέλος του εργαστηρίου, θα πρέπει να μπορούν:

Να προβληματίζονται/σκέφτονται σχετικά με την ποιότητα της εργασίας τους σε όλη τη διάρκεια της Θεματικής Ενότητας

Να κρίνουν αν οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Θεματικής έχουν επιτευχθεί

Να επανεξετάζουν, αν χρειάζεται, θέματα που αφορούν τα περιεχόμενα των εργαστηρίων

Συμπληρώνεται η ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συμπληρώνεται η ρουμπρίκα ετεροαξιολόγησης από τους/τις μαθητές, σε ζεύγη, όπου ο/η ένας/μία αξιολογεί τον άλλο/η.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΕΡΟ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Leave a Reply