Α’ Γυμνασίου_Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας_ ”Δέησις” Κ. Καβάφης

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε πάνω στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του συνδυαστικού μοντέλου της σύγχρονης διδασκαλίας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex και  e-me. Κρίθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθούν πολλά διαφορετικά εργαλεία και από τις δύο πλατφόρμες, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των μαθητών στην σύγχρονη ψηφιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, η σύλληψη και ο σχεδιασμός του Σεναρίου στηρίχθηκε στην λογική της ολιστικής προσέγγισης του ποιήματος του Κ. Καβάφη, τόσο με ομαδοσυνεργατικές, όσο και με ατομικές εργασίες οριοθετημένες με σαφές χρονικό πλαίσιο.

 

Διαλινός Νικόλαος ΤΕΛΙΚΟΜ.Δ

Leave a Reply