Παιχνίδια για το πληκτρολόγιο

Παιχνίδι1: O Μάστερ του πληκτρολογίου (flash player) Πηγή
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που έχει ως στόχο την εξάσκηση των
μικρών μαθητών με την πληκτρολόγηση χαρακτήρων
(ελληνικών, λατινικών και ειδικών συμβόλων). Υπάρχει
δυνατότητα επιλογής ελληνικών ή λατινικών χαρακτήρων και
τήρησης του σκορ. Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν
και να πληκτρολογήσουν, σε χρόνο δύο λεπτών, όσο το
δυνατό περισσότερους χαρακτήρες από αυτούς που
εικονίζονται στην οθόνη.

Παιχνίδι2: Διάφορα παιχνίδια πληκτρολόγησης
Παιχνίδι3: Γραμματοεισβολείς (Φωτόδεντρο, unity player)
Παιχνίδι4: Φούσκα (Φωτόδεντρο, unity player)