Πληροφορική και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

 

 

Α΄Δημοτικού Β' Δημοτικούbuttons
Γ΄Δημοτικού Δ΄Δημοτικού
Ε' Δημοτικού Στ' Δημοτικού

 

 

 

 

O χρονοπρογραμματισμός και σχεδιασμός της διάρθρωσης της ύλης γίνεται με βάση τα
μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και
εμπειρίες των μαθητών της κάθε τάξης.


Τα μαθήματα δημιουργήθηκαν ακολουθώντας (όσο γίνεται...) τις 
οδηγίες (2022).

ΑΡΧΕΙΑ ΙΕΠ

 

 

Το 2017 οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος Τ.Π.Ε. μειώθηκαν από δύο σε μία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη της ύλης. Οι μαθητές πλέον διδάσκονται το συγκεκριμένο μάθημα περίπου 28 ώρες το χρόνο!

 

Ερωτηματολόγια
Πηγή εικόνων

edit

 

 

 

Ltsp, Libre Office 64bit, OpenOffice, Gimp, Gcompris, Tuxpaint, adblock, Λογισμικό Πρωτοβάθμιας  scratch 2 ccleaner