Ελληνικά

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

 

 

Α΄Δημοτικού Β' Δημοτικούbuttons
Γ΄Δημοτικού Δ΄Δημοτικού
Ε' Δημοτικού Στ' Δημοτικού

 

 

 

 

O χρονοπρογραμματισμός και σχεδιασμός της διάρθρωσης της ύλης γίνεται με βάση τα
μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και
εμπειρίες των μαθητών της κάθε τάξης.


Τα μαθήματα δημιουργήθηκαν ακολουθώντας (όσο γίνεται...) τις 
οδηγίες (2022).

ΑΡΧΕΙΑ ΙΕΠ (Πηγή):

Π.Σ. 2021 (ΦΕΚ 5941Β/16-12-2021) λιγάκι ανέφικτες για μικρές ηλικίες μαθητών και μονόωρο μάθημα ή για σχολεία με ελλιπή εξοπλισμό... 

Οδηγός εκπαιδευτικού με ενδεικτικά σενάρια (σελ.120)

Πρόγραμμα σπουδών (Πρώτη έκδοση 2021)

 

Το 2017 οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος Τ.Π.Ε. μειώθηκαν από δύο σε μία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη της ύλης. Οι μαθητές πλέον διδάσκονται το συγκεκριμένο μάθημα περίπου 28 ώρες το χρόνο!

 

Ερωτηματολόγια
Πηγή εικόνων

edit

 

 

 

Ltsp, Libre Office 64bit, OpenOffice, Gimp, Gcompris, Tuxpaint, adblock, Λογισμικό Πρωτοβάθμιας  scratch 2 ccleaner