3.2. Οι ιδιότητες των μετάλλων

Κάθε μέταλλο έχει χαρακτηριστικές ιδιότητες οι οποίες μπο­ρεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με άλλα μέταλ­λα. Ταξινομούνται ως εξής:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Μηχανικές ιδιότητες (π.χ. σκληρότητα, αντοχή, ευθραστότητα)
  • Θερμικές ιδιότητες (π.χ. θερμοκρασία τήξης, θερμική αγωγιμότητα)
  • Ηλεκτρικές ιδιότητες (π.χ. αγωγιμότητα)
  • Άλλες ιδιότητες (π.χ. χρώμα, δημιουργία μαγνητικού πεδίου), και

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (π.χ. αντίσταση στη διάβρωση)


 

Μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων:

  • η σκληρότητα,
  • η αντοχή και
  • η ευθραυστότητα.

Από αυτές τις ιδιότητες, οι οποί­ες μεταβάλλονται όλες μαζί, εξαρτάται η εργασιμότητα του μετάλλου, δηλ. η ελατότητά του (μορφοποίηση σε φύλλα με σφυρηλάτηση) και η ολκιμότητά του (δυνατότητα ενός μετάλ­λου να τραβιέται και να μορφοποιείται σε σύρμα). Ο βαθμός στον οποίο μπορούν να αντέξουν τη σφυρηλάτηση και το τρά­βηγμα (τέντωμα) προσδιορίζει το βαθμό σκληρότητας, αντο­χής και ευθραυστότητας, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του μετάλλου.

Η σκληρότητα ορίζεται ως το μέτρο της αντίστασης της με­ταλλικής επιφάνειας σε χάραξη ή καταστροφή λόγω άσκησης κάποιας δύναμης ή πίεσης.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καταπονήσεων που μπορούν να ασκηθούν στα μέταλλα και επομένως διάφοροι τύποι αντοχής των μετάλλων. Η ικανότητα ενός μετάλλου να αντιστέκεται στις καταπονήσεις προσδιορίζει την αντοχή του.

Η ευθραυστότητα είναι το αντίθετο της ολκιμότητας. Όσο περισσότερο μπορεί να τεντωθεί-τραβηχτεί ένα μέταλλο, πριν σπάσει τελικά, τόσο περισσότερο όλκιμο είναι. Αν δεν αντέχει σε τράβηγμα, είναι εύθραυστο.


 

Οι θερμικές ιδιότητες ενός μετάλλου περιλαμβάνουν:

  • την ικα­νότητά του να άγει τη θερμότητα,
  • να διαστέλλεται, όταν θερ­μαίνεται, και
  • το σημείο τήξης του.

Θερμική αγωγιμότητα είναι η ικανότητα της θερμότητας να διαχέεται μέσα σε ένα υλικό.


 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι η ικανότητα των μετάλλων να άγουν τον ηλεκτρισμό στη μάζα τους.


 

Άλλες ιδιότητες των μετάλλων:

Μερικά μέταλλα έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν μαγνητικό πεδίο γύρω τους όπως ο σίδηρος, το νικέλιο και το κοβάλ­τιο. Έτσι, μπορούμε να διαπιστώσουμε την παρουσία αυτών των μετάλλων χρησιμοποιώντας ένα μαγνήτη.

Το τυπικό χρώμα των καθαρών μετάλλων είναι το λευκό, όπως του σιδήρου, του αργύρου, του αλουμινίου και του ψευδαργύ­ρου. Ο λόγος είναι ότι τα μέταλλα ανακλούν καλά όλες τις συχνότητες του ορατού φάσματος του φωτός, και έτσι εμφα­νίζονται λευκά-ασημί κάτω από λευκό φως (εκτός από το χρυ­σό και από τα κράματα του χαλκού, που είναι κίτρινα).


 

Οι χημικές ιδιότητες ενός μετάλλου αφορούν στην αντίστασή του στη διάβρωση, σε οξέα, σε άλατα και κάτω από την επί­δραση άλλων χημικών ουσιών.