Τα τυπογραφικά στοιχεία δημιουργούν εικόνες

Εργασία μαθητών-τριών: Συνθέσεις με τυπογραφικά στοιχεία.