Αναγλυφοτυπία

Εργασία: Χαρακτική σε λινόλεουμ και εκτύπωση (αναγλυφοτυπία)