Οι αυτοματισμοί των έργων (projects) (2023)

Στο έργο απαιτούνται τουλάχιστον 3 αυτοματισμοί* εκ των οποίων:

 • πρώτος αυτοματισμός να χρησιμοποιεί τουλάχιστον έναν από τους αισθητήρες του
  WeDo
 • ο δεύτερος αυτοματισμός να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα αισθητήρα του Micro:bit
  για τη λήψη ακολουθίας μετρήσεων ενός ή περισσοτέρων βασικών φυσικών μεγεθών.
 • ο τρίτος αυτοματισμός να χρησιμοποιεί την web camera για αναγνώριση εικόνας**.

 

Εκτός της web camera μπορεί να χρησιμοποιεί επιπλέον και οποιουσδήποτε άλλους (από τους επιτρεπόμενους) αισθητήρες και ενεργοποιητές.

 

Τα είδη των αισθητήρων που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι:

●  από το κιτ Wedo: ο αισθητήρας κλίσης ή/και ο αισθητήρας απόστασης,

●  από τη συλλογή του micro:bit: ένας ή περισσότεροι από τους ενσωματωμένους
αισθητήρες ή από τους επιλεγμένους εξωτερικούς αισθητήρες:

○ θερμοκρασίας (αδιάβροχος),
○ αγωγιμότητας (υγρασίας),
○ φωτεινότητας.

● η web camera.

Τα είδη των ενεργοποιητών που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι:

  • οι κινητήρες και τα leds από το κιτ του Wedo και
  • οι ενσωματωμένοι στο micro:bit ενεργοποιητές.

 

Πηγή: Κανονισμός διαγωνισμού ρομποτικής 2023 σελίδα 12

Leave a Reply