Η ανάγκη επινόησης του κωδικΟράματος

Το κωδικΌραμα εισήχθη πιλοτικά το 2018 και βαίνει προς καθιέρωση το 2019.

Η ανάγκη τα τελευταία χρόνια για εκπαιδευτική χρήση περισσότερο σύνθετων προβλημάτων, με μακροσκελή σενάρια, με πολλά αντικείμενα, σε διαφορετικές καταστάσεις οδήγησε σε πιο πολύπλοκους αλγορίθμους και κώδικες, δημιουργώντας όμως προβλήματα κατανόησης στους μαθητές όπως «ποιός κώδικας αντιστοιχεί σε ποιά συμπεριφορά, ποιού αντικειμένου και σε ποιά κατάσταση;».

Η προσπάθεια όσων διδάσκουν προγραμματισμό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη γιατί η ανάπτυξη κώδικα
καλύπτει όλα τα επίπεδα της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom φτάνοντας στο ανώτερο που είναι η «δημιουργία», ενώ θα πρέπει να διδαχθεί σε μαθητές μικρής ηλικίας (Βασιλοπούλου, κ.ά., 2016).

Η αποτελεσματική διαχείριση πολύπλοκων κωδίκων στον οπτικό προγραμματισμό συνίσταται στην ανάγκη για ταυτόχρονη αντίληψη αφενός του συνόλου του κώδικα - με δεδομένο ότι το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του- που μπορεί να καλύπτει μια μεγάλη έκταση π.χ. περισσότερο από 4 m2 (με ανάλυση εικόνας 72 dpi) όπως η απεικόνιση του κώδικα της άσκησης του Δρομολογητή στο βιβλίο «Special programming topics in Scratch» (Papadopoulos, et al., 2015) που έχει διαστάσεις 237,81cm x 191,31cm (http://bit.ly/1KjWJjQ), αφετέρου των επιμέρους τμημάτων του κώδικα στα οποία κρύβονται σημαντικές λεπτομέρειες, που μπορεί να βρίσκονται σε λιγότερα από 20 cm2, δηλαδή πρέπει ταυτόχρονα να είναι εφικτή η διαχείριση καταστάσεων που έχουν διαφορές οπτικού μεγέθους της τάξης του 103.

Αυτή η ανάγκη οδήγησε στην επινόηση του κωδικΟράματος που απεικονίζει το σύνολο της δομής του κώδικα ενός συστήματος. Σημειωτέον ότι τα κωδικΟράματα ως εργαλεία μετά τη δημιουργία τους βρήκαν εφαρμογές και σε άλλα πεδία πέραν της πρώτης ανάγκης που τα δημιούργησε και έτσι βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης.

Πηγές:

Αποτίμηση της ευχρηστίας του κωδικΟράματος με τη μέθοδο SUS Αν. Λαδιάς, Δ. Γιάτας

To κωδικΌραμα ως εργαλείο αναπαράστασης του κώδικα Scratch και η εφαρμογή του στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του WRO-Hellas

Leave a Reply