Η προστιθέμενη αξία του κωδικΟράματος

Το κωδικΌραμα ως εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφενός για την ανάπτυξη του
προγραμματιστικού υλικού και αφετέρου για τη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση
αυτού του υλικού.

Σύμφωνα με μελέτη των Λαδιά Α.& Λαδιά Δ. (2016) η παιδαγωγική προστιθέμενη αξία εμφανίζεται στο 37% των χαρακτηριστικών της εφαρμογής της οπτικής αναπαράστασης του κώδικα, κάτι που είναι αναμενόμενο γιατί ο προγραμματισμός Η/Υ δεν είναι προνομιακό πεδίο της παιδαγωγικής, η διδακτική προστιθέμενη αξία εμφανίζεται στο 97% των χαρακτηριστικών, γεγονός που επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο που παίζει η
οπτική αναπαράσταση του κώδικα κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού και τέλος η προγραμματιστική προστιθέμενη αξία προσεγγίζει στο 87% των χαρακτηριστικών και φαίνεται ότι αυτή κυριαρχεί στα επίπεδα της αντίληψη & κατανόησης, της εφαρμογής και της ανάλυσης & οργάνωσης (αναθεωρημένη
ταξινομία του Bloom).

Τα ισχυρά σημεία της χρήσης οπτικής αναπαράστασης του κώδικα είναι αφενός ότι διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων όσον αφορά το μέγεθος και την «πυκνότητα» του κώδικα, μεταξύ σειριακού και παράλληλου προγραμματισμού και μεταξύ των τμημάτων του κώδικα που λειτουργούν παράλληλα εντός ενός αντικειμένου και των τμημάτων του κώδικα που λειτουργούν παράλληλα σε περισσότερα του ενός αντικείμενα και αφετέρου να βοηθήσει στο να γίνει κατανοητό το ποιος κώδικας αντιστοιχεί σε ποια συμπεριφορά, ποιου αντικειμένου και σε ποια κατάσταση, να εστιάσει ταυτόχρονα
αφενός το σύνολο του κώδικα και αφετέρου η εστίαση σε επιμέρους μικρά τμήματα του κώδικα, ενός πολύπλοκου έργου και να βοηθήσει ώστε να γίνει ευκολότερα ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων στα τμήματα του κώδικα.

 

Πηγές:

Αποτίμηση της ευχρηστίας του κωδικΟράματος με τη μέθοδο SUS Αν. Λαδιάς, Δ. Γιάτας

To κωδικΌραμα ως εργαλείο αναπαράστασης του κώδικα Scratch και η εφαρμογή του στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του WRO-Hellas

Leave a Reply