Χαρακτική τυπογραφικού στοιχείου

Εργασία μαθητών-τριών: Χαρακτική τυπογραφικού στοιχείου σε λινόλεουμ (αναγλυφοτυπία).