Εικόνες στον υπολογιστή (φατσούλα bitmap)

Δυαδικό σύστημα... ο υπολογιστής καταλαβαίνει μόνο 0 και 1 ....Μετατροπή των αριθμών από 0-10 στο δυαδικό

Αν θέλουμε να φτιάξουμε μια εικόνα με δύο χρώματα .... πόσα bit (ψηφία) χρειαζόμαστε;.....

Ας φτιάξουμε μια φατσούλα…..με 2 χρώματα

Αν θέλουμε να φτιάξουμε μια εικόνα με  τρία χρώματα ...πόσα bit χρειαζόμαστε;.....

Ας φτιάξουμε μια φατσούλα…..με 4 χρώματα

000  =  0
001  =  1
010  =  2
011  =  3
100 = 4
101 = 5
110 = 6
111 = 7
Με τρία ψηφία ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε να γράψουμε;
.....111 (δηλαδή 4+2+1=7)
        άρα
αν θέλω να γράψω το 8.... χρειάζομαι 4 ψηφία .... 1000 και 

Με τέσσερα ψηφία ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε να γράψουμε;
.....1111  (δηλαδή 8+4+2+1=15)


Με πέντε ψηφία ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε να γράψουμε;
.....11111  (δηλαδή 16+8+4+2+1=31)

Ας φτιάξουμε μια φατσούλα…..με 5 χρώματα

Leave a Reply