2.2 Αποθηκευτικά Μέσα

Ερωτήσεις:

Παρουσίαση: Αποθηκευτικά Μέσα του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Δείτε τη διαδραστική παρουσίαση για τα αποθηκευτικά μέσα του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και απαντήστε στις ερωτήσεις.


Δραστηριότητα: Αναγνώριση των μέσων αποθήκευσης

Αντιστοιχίστε τις εικόνες των συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων με τις ονομασίες τους.


Δραστηριότητα: Εννοιολογικός Χάρτης για τις Μονάδες Αποθήκευσης.


Επιπλέον Δραστηριότητες