Γ γυμνασίου

Το βιβλίο της Πληροφορικής για την Γ γυμνασίου θα το βρείτε στον σύνδεσμο: Πληροφορική (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Κεφ.1. Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και τον Προγραμματισμό

  • 1.1 .Η Έννοια του προβλήματος
    • 1.1.α. Πρόβλημα και κατηγορίες προβλημάτων
    • 1.1.β. Στάδια αντιμετώπισης προβλημάτων
  • 1.2. Τι είναι αλγόριθμος
  • 1.3. Ιδιότητες ενός αλγορίθμου
  • 1.4-1.5. Προγραμματισμός - Γλώσσες Προγραμματισμού
  • 1.6. Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον
  • Επανάληψη Κεφ.1