2.3 Είδη υπολογιστών

Υπάρχουν διάφορα είδη υπολογιστών που διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητες τους, όπως είναι:

  • οι Υπερυπολογιστές, τους οποίους χρησιμοποιούν τα ερευνητικά κέντρα κ.ά.
  • τα Μεγάλα Συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τράπεζες, μεγάλοι οργανισμοί, βιομηχανίες, κ.ά.
  • οι Προσωπικοί Υπολογιστές (Ρersonal Computer - PC), που αποτελούν την πιο συνηθισμένη κατηγορία υπολογιστών, αυτούς που χρησιμοποιούμε εμείς.

Δραστηριότητα: Εννοιολογικός Χάρτης για τα είδη των Υπολογιστών


Επιπλέον Δραστηριότητες