Γράμματα μέχρι το Μ

Α] Αντιστοίχισε τα μικρά με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β] Κρυπτόλεξο με λέξεις από το Μάθημα της Γλώσσας